Bài 3: Toán tử và biểu thức, hàm toán học trong Java

1. Toán tử số học:

soHoc

public class SoHoc {
 
  public static void main(String[] args) {
    int a, b, du, nguyen;
    a = 10;
    b = 3;
    du = a % b;
    nguyen = a / b;
    System.out.println("Phần dư (a:b) là: " + du);
    System.out.println("Phần nguyên (a:b) là: " + nguyen);
    a++;
    System.out.println("Giá trị a đã tăng lên 1, giá trị mới là: " + a);
    b--;
    System.out.println("Giá trị của b đã giảm đi 1, giá trị mới là: " + b);
    System.out.println("Với 2 giá trị a, b mới trên, Tích (a x b) = " + a * b);
  }
}

Lưu ý: Với 2 câu lệnh a= a+1 và a++ có kết quả là như nhau, nhưng về bản chất có sự khác biệt:
a = a+1 là gán a bằng giá trị a+1, còn phép a++ là tăng a lên 1, phép a++ đỡ tốn tài nguyên hơn, cú pháp ngắn gọn, các bạn nên chọn cách này để chương trình tối ưu hơn

2. Toán tử trên quan hệ, logic:

logic

public class QuanHeLogic {
 
  public static void main(String[] args) {
    boolean soSanh;
    int a, b;
    a = 5;
    b = 10;
    soSanh = (a == b);
    System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "=" + b + " không? " + soSanh);
    soSanh = (a < b);
    System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "<" + b + " không? " + soSanh);
    soSanh = (a!=b);
    System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "#" + b + " không? " + soSanh);
    soSanh = (a >= b);
    System.out.println("Kết quả so sánh " + a + ">=" + b + " không? " + soSanh);
    soSanh = (a < b)||(a==b);
    System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "<=" + b + " không? " + soSanh);
    soSanh = !true;
    System.out.println("Biến soSanh được gán bằng giá trị phủ định của true, giá trị đó là: "+soSanh);
  }
}

4. Toán tử ép kiểu:

– Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang
kiểu lớn (không mất mát thông tin)
– Ép kiểu hẹp (narrow conversion): từ kiểu lớn sang kiểu
nhỏ (có khả năng mất mát thông tin)
<tên biến> = (kiểu_dữ_liệu) <tên_biến>;

Bạn hãy tham khảo chương trình nhỏ sau:

public class EpKieu {
 
  public static void main(String[] args) {
    float soThuc;
    int soNguyen;
 
    soThuc = 10.6f;
    soNguyen = (int) soThuc;
    System.out.println("Số thực vào là: " + soThuc);
    System.out.println("Số nguyên ép kiểu từ số thực là: " + soNguyen);
  }
}

5. Một số hàm toán học:

Các bạn thao tác như sau, gõ “Math.” (có dấu chấm phía cuối), rồi ấn Ctrl + “cách”, IDE sẽ gợi ý cho bạn sẽ thấy rất nhiều hàm toán học có sẵn trong Java, bạn kéo xuống và chọn cái bạn cần.
Vd: Math.min(a,b): tìm giá trị nhỏ nhất của 2 số a và b
Math.sqrt(b): tính căn của số b

public class ToanHoc {
 
  public static void main(String[] args) {
    float a = -3.2f;
    float b = 16.4f;
    float triTuyetDoi;
    float can;
    float min;
 
    triTuyetDoi = Math.abs(a);
 
    System.out.println("Giá trị tuyệt đối của a là: "+triTuyetDoi);
 
    can = (float) Math.sqrt(b);
 
    System.out.println("Căn của b là: "+can);
 
    min = Math.min(a, b); // Hàm tìm giá trị nhỏ nhất của 2 số
    System.out.println("Giá trị nhỏ nhất của 2 số a và b là: "+min);
  }
 
}

Nguồn android.vn

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...