Bài 3: Toán tử và biểu thức, hàm toán học trong Java

1. Toán tử số học:

soHoc

Lưu ý: Với 2 câu lệnh a= a+1 và a++ có kết quả là như nhau, nhưng về bản chất có sự khác biệt:
a = a+1 là gán a bằng giá trị a+1, còn phép a++ là tăng a lên 1, phép a++ đỡ tốn tài nguyên hơn, cú pháp ngắn gọn, các bạn nên chọn cách này để chương trình tối ưu hơn

2. Toán tử trên quan hệ, logic:

logic

4. Toán tử ép kiểu:

– Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang
kiểu lớn (không mất mát thông tin)
– Ép kiểu hẹp (narrow conversion): từ kiểu lớn sang kiểu
nhỏ (có khả năng mất mát thông tin)
<tên biến> = (kiểu_dữ_liệu) <tên_biến>;

Bạn hãy tham khảo chương trình nhỏ sau:

5. Một số hàm toán học:

Các bạn thao tác như sau, gõ “Math.” (có dấu chấm phía cuối), rồi ấn Ctrl + “cách”, IDE sẽ gợi ý cho bạn sẽ thấy rất nhiều hàm toán học có sẵn trong Java, bạn kéo xuống và chọn cái bạn cần.
Vd: Math.min(a,b): tìm giá trị nhỏ nhất của 2 số a và b
Math.sqrt(b): tính căn của số b

Nguồn android.vn

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Chia sẻ để cùng tiến bộ...